ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17
09125048667

تاثیر تیپ های شخصیتی انیاگرام ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب مبلمان، رنگ و دکوراسیون ﻣﻨﺰل

کوچینگ و مشاوره آنلاین دکوراسیون منزل

تیپ شخصیتی ما چگونه بر انتخاب های دکوراسیونی ما اثر دارند؟

چیدمان دکوراسیون منزل، خرید و انتخاب سبک از موارد چالش برانگیز برای هر فرد محسوب می شود زیرا عوامل شکل دهنده فضا از مبلمان گرفته تا رنگ و طرح ها و نوع چیدمان دارای طیف وسیعی می باشد و انتخاب های بیشماری را در دسترس مخاطبین قرار می دهد از این رو یافتن راهی برای انتخاب از میان هزاران گزینه کمی دشوار و گاهی بدون اطلاعات در این زمینه کاری غیر ممکن به نظر می رسد.

طبق پژوهش های انجام شده به اثبات رسیده که انتخاب های دکوراسیونی  براساسﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼیتی و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎمی وﻳﮋگی ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﺮ روی روان اﻓﺮاد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ رواﻧﺸﻨﺎسی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻧﻮر، ﺑﺎﻓﺖ، ﺷﻜﻞ و ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی داخلی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ متفاوت ﻣﻲ باشد.

نظریه انیاگرام در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح شد و بعدها توسط روانشناسان وارد حیطه روانشناسی گردید و اکنون جایگاه ویژه‌ای در جهان پیدا کرده‌است در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است هنوز در ایران چندان شناخته شده نیست.

هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارایه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده‌ است.طبق این نظریه انسان‌ها به نه تیپ شخصیتی تقسیم می‌شوند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می‌باشد. در ادامه با انتخاب های دکوراسیونی که بر اساس  این ۹ تیپ شخصیتی شکل گرفته اند با دکوبوم همراه باشید….

ﺗﻴﭗ شخصیتیﻛﻤﺎﻟﮕﺮا :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺎﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺳﺮ ﺧﻮرده اﻧﺪ. اﻳﺪه آﻟﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ممکن است اﻳﺮادﮔﻴﺮ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای اﺿﻄﺮاب باشند و زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺳﻮاسی در آﻧﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ سلیقه این افراد ممکن است در دکوراسیون  به انتخاب نور های ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎﻻ،  رنگ های تیره و سیاه  با فرم های ﺳﺎده و اﻗﻠﻴﺪسی و انتخاب فضاهایی ﻋﻤﻮمی و ﻧﺎﻣﺤﺼﻮر، اشکال  و احجام ﻣﺮﺑﻊ-داﻳﺮه و ﻣﻜﻌﺐ منتهی می شود.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﻣﻬﺮﻃﻠﺐ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد داﺋﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب و آﺗﺶ می زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ  ﻗﺎدر ﺑﻪ “ﻧﻪ” ﮔﻔﺘﻦ، ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﭼﻮن از ﻃﺮد ﺷﺪن واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.اﻓﺮادی واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ.ﺣﺮﻣﺖ ذات ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺤﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ این گونه تیپ شخصیتی  نور های ﻛﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ، رنگ های آﺑﻲ,ﺳﻔﻴﺪ و فرم هایﻣﺴﻄﺢ و خطی  و در دکوراسیون اشکال و احجام کروی را بیشتر می پسندند.

ﺗﻴﭗ  شخصیتی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﺮا :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺟﻮﻳﺎی ﻧﺎم و ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻓﺮادی ﭘﺮ ﻛﺎر و رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﺪامی ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ می زﻧﻨﺪ این گروه نورهای محیطی و ﻋﻤﻮمی و رنگ های ﻗﺮﻣﺰ ,ﻗﻬﻮه ای با المان های پویا یا خطوط ﻛﺞ و ﻛﻮﻟﻪ  و اﺣﺠﺎم ﻓﻀﺎیی را بیشتر می پسندند.

ﺗﻴﭗ شخصیتی رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻣﺤﺰون ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ و زود رﻧﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻮد را ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان درﮔﻴﺮ می ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن از ﺗﺨﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ دﭼﺎر ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت می ﺷﻮﻧﺪ.اﻓﺴﺮدگی و ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻠﻖ در اﻳﻦ اﻓﺮاد زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه میﺷﻮد ازﻛﺎرﻫﺎی ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺴﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ  این گروه نورهای ﻣﻮضعی و ﻛﻢ و تناژهای رنگی  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی,ﺳﻔﻴﺪ ,ﺑﻨﻔﺶ و فرم های ﭘﻮﻳﺎ و اﻗﻠﻴﺪسی  و اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرﮔﻮش و احجامی چون ﻣﻨﺸﻮر و ﻫﺮم را بیشتر می پسندند.

تیپ شخصیتی متفکر:

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﻳﺎ دروﻧﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﻮدن در ﺟﻤﻊ ﻟﺬت نمی ﺑﺮﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮﻳﺰﻧﺪ. ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻳﻞ کمی ﺑﺮای ازدواج دارﻧﺪ.در ﻛﻼس ﻣﻌﻤﻮﻻ در ردﻳﻒ آﺧﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ولی دﻳﮕﺮان او را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.دوﺳﺖ دارﻧﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺮئی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎس را ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ این دسته از افراد با این تیپ شخصیتی نورهای محیطی و ﻛﻢ  رنگ های آبی,ﺑﻨﻔﺶ و فرم های خطی و ﻣﺴﻄﺢ  همینطور اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻨﻈﻢ  و احجامی مانند اﺳﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﻜﻌﺐ را بیشتر انتخاب می کنند.

تیپ شخصیتی وﻓﺎﺧﻮ، وﻓﺎﺟﻮ -ﺷﻜﺎک :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﻮء ﻇﻦ دارﻧﺪ اﻓﺮادی ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ میﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ذﻫﻦ دﻳﮕﺮان راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ می ﮔﺬرد.ﻧﮕﺮان ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﺑﻲ وﻓﺎﻳی دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺿﻄﺮاب دارﻧﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ این گروه  نورهای ﻣﺼﻨﻮعی ﻳﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪی رنگ های زرد,ﻧﺎرنجی و فرم های  ﻓﻀﺎیی و ﭘﻴﭽﻴﺪه همینطور اﺷﻜﺎل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  و اﺣﺠﺎم ﻏﻴﺮاﻗﻠﻴﺪسی و ﭘﻴﭽﻴﺪه  را بیشتر می پسندند و برای دکوراسیون داخلی فضا انتخاب می کنند.

تیپ شخصیتی ﺧﻮش ﺑﻴﻦ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت ﺟﻮیی ﺑﻮده و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ.این افراد معتقدند زﻧﺪگی یعنی ﻟﺬت ﺑﺮدن و دوری از درد .اﻓﺮادی اﺟﺘﻤﺎعی و رﻓﻴﻖ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﻳﻔﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺗﺒﺤﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻣﻴﺪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ این افراد نورهای زﻳﺎد و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ  و دکوراسیونی با رنگ های ﻗﺮﻣﺰ,زرد  و فرم هایی ﭘﻮﻳﺎ  و اﺷﻜﺎل ﺳﻪ ﮔﻮش و احجامی مانند ﻫﺮم یا  اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در دکوراسیون بیشتر انتخاب می کنند.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﻗﺪرت ﻃﻠﺐ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮ و رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﺑﻮدن دارﻧﺪ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از زﻳﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ آن اﻓﺮاد ﻣﻄﻴﻊ اواﻣﺮ باشند افراد قدرت طلب در دکوراسیون ﻧﻮرهای زﻳﺎد ﺗﺰیینی ، رنگ های ﺳﻴﺎه, ﻗﺮﻣﺰ و فرم های ﭘﻮﻳﺎ و اﻗﻠﻴﺪسی و به انتخاب احجامی چون ﻣﺜﻠﺚ و ﻫﺮم  بیشتر تمایل دارند.

ﺗﻴﭗ شخصیتی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ :

اﻳﻦ اﻓﺮاد دﻧﺒﺎل آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ.ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﻣﻴﺎنجی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ آشتی ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ.اﻓﺮادی اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.از درﮔﻴﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ می ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ از آن می ﺗﺮﺳﻨﺪ.ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را درﺳﺖ نمی ﮔﻴﺮﻧﺪ.  این گروه نورهای ﻃﺒﻴعی و ﻣﻌﻤﻮلی، تنالیته های رنگی ﺻﻮرتی,آبی و فرم های خطی و اﻗﻠﻴﺪسی  و احجام اﺳﺘﻮاﻧﻪ و اﺷﻜﺎل ﻛﺮوی را بیشتر انتخاب می کنند.

غزاله عزالدین

منبع: مهدی حمزه نژاد و فرزانه مرادزاده،برگرفته از مقاله سومین کنفرانس بین المللی عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *