نیازهای رفتاری انسان در دکوراسیون داخلی خانه

محیط  و دکوراسیون داخلی خانه به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار انسان فرض می شود زیرا شخصیت و رفتار انسان بحثی در باب روان شناسی محیطی است و اگر می خواهیم رفتار انسان را در مقابل محیط بفهمیم باید ابتدا ذهن و عین را در منظره درك کنیم. با شناخت خصوصیات فردی و با…
مطالعه مقاله